„Posiłek w szkole i w domu” to program wspierający w latach 2019-2023 organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe w zakresie bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołów i miejsc spożywania posiłków.

Celem programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie  dobrych warunków umożlwiających spożywanie przez uczniów posiłków w trakcie pobytu w szkole.

Gmina Jawor otrzymała w 2021 r. wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w łącznej wysokości  104.920,68 zł z przeznaczeniem na realizację zadania  w ramach  modułu 3 wieloletniego  rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem  na:

1) doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 5 – dofinansowanie 79.951,08 zł (całkowita wartość zadania  99.938,85 zł)

2) doposażenie i poprawę standardu pomieszczenia przeznaczonego do spożywania posiłków w Szkole Podstawowej nr 4 w Jaworze - dofinansowanie 24.969,60 zł (całkowita wartość zadania  31.212,00 zł).

Szacowana całkowita wartość zadania: 131.150,85 zł,

Wartość dofinansowania: 104.920,68 zł,

Wkład własny Gminy Jawor: 26.230,17 zł.